Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Learn more about the connected frameworks

No items found.

Other tasks from the same security theme

Guidelines about processing customer and patient data

Critical
High
Normal
Low

Kirjalliset ohjeet asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tulee olla annettu ja niiden jakelukanavat selvitetty niitä käsitteleville työntekijöille.

Ohjeistuksissa käsitellään vähintään seuraavia teemoja:

  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien turvallinen käyttö
  • Asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely
  • Salassapito
  • Tietojen oikeaoppinen luovuttaminen
  • Käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö
No items found.

Kanta-palveluiden huomiointi henkilöstön ohjeistamisessa ja kouluttamisessa

Critical
High
Normal
Low

Palvelujen antajan on huolehdittava siitä, että henkilöstö hallitsee Kanta-palvelujen käyttöön liittyvät toimintamallit ja periaatteet sekä tietää väärinkäytösten seuraamukset.

Organisaation on suunniteltava, kuinka Kanta-palveluiden käyttö on otettu huomioon henkilöstön ohjeistuksissa sekä koulutuksissa.

No items found.

Täsmäkoulutukset potilastietojen käsittelyyn

Critical
High
Normal
Low

Henkilöstöllä on oltava koulutusta potilastietojen käsittelyyn.

No items found.

Täsmäkoulutusten järjestäminen tietojärjestelmien käyttäjille

Critical
High
Normal
Low

Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä selvitys siitä, kuinka tietojärjestelmiä käyttäville henkilöille varmistetaan järjestelmien käytön vaatima koulutus ja kokemus.

No items found.

Kanta-palveluiden huomiointi häiriö- ja erityistilanteiden ohjeistamisessa

Critical
High
Normal
Low

Yleisissä häiriötilanteiden toimintaohjeissa on otettava huomioon Kanta-palvelut. Esimerkiksi vastuutahot häiriötilanteiden ilmoittamisesta myös Kanta-palveluiden tekniseen tukeen on oltava todennettavissa. Palvelujen antajan on lisäksi ilmoitettava Kelalle sen antamien ohjeiden mukaisesti muutoksista sen käyttämissä tietojärjestelmäversiossa.

No items found.

Tietojärjestelmän käyttäjien kokemuksen varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Lain mukaan tietojärjestelmien käyttäjillä on oltava niiden käytön vaatima kokemus. Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joilla käyttäjien kokemusta testataan / seurataan.

No items found.

Järjestelmän käytön perehdytys vähäisen kokemuksen työntekijöille

Critical
High
Normal
Low

Niille työntekijöille, joilla on vähäinen kokemus käytössä olevasta tietojärjestelmästä, tai uusien tietojärjestelmien tullessa käyttöön tulee järjestää riittävä perehdytys ja tarvittaessa ohjausta tietojärjestelmän käyttöön.

No items found.